OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je Tereza Ilkivová, DiS., se sídlem Keblice 143, 41002 Lovosice, IČ: 07479697, DIČ: nejsme plátci DPH, e-mail: e-shop@araja.cz
 1. Prodávajícím je Arája se sídlem se sídlem Keblice 143 Lovosice 41002.
 2. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.araja.cz je Arája, se sídlem Keblice 143, 41002 Lovosice.
 3. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil závaznou objednávku. Pro účely zákona, zejména zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 4. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu, které je možné objednat (mají uvedenou cenu).
 5. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci, zejména prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace. Pokud je nesporné, že prodávající komunikuje s kupujícím nebo jím oprávněnou osobou.
 6. Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vznikl jinak než prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti se tyto všeobecné obchodní podmínky uplatní pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věci, pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak.

Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 21% DPH.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslání prodávajícímu. Pro správné a řádné vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb. Objednávka se jejím odesláním stává pro kupujícího závaznou, tedy je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou lze měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je elektronická zpráva prodávajícího odeslána na e-mailovou adresu kupujícího nebo krátká textová zpráva odeslána na mobilní telefonní číslo kupujícího, které kupující uvedl v jeho objednávce s informací v jakém rozsahu je akceptace objednávky kupujícího nesporná. Elektronická správa prodávajícího, kterou se objednávku kupujícího nepotvrzuje, zamítá nebo odmítá, resp. jinak zřetelně neakceptuje je odmítnutí objednávky kupujícího.
 4. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupné u výrobce nebo na externím skladě dodavatele. Výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může prodávající objednávku stornovat o čemž kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail, telefonický kontakt nebo nesprávná resp. neexistující adresa. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen prodávající vrátit do 14 dní.

Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 10 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
 2. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možností částečných dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod a ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího momentem převzetí věci od prodávajícího nebo dopravce.

Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy.
 2. Bez storno poplatku u zboží, který je vyráběn na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající splnil informační povinnosti podle tohoto zákona, pro ostatní případy se použije odst. 2 nebo 3 Zákona. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího během jeho provozních hodin nebo toto odstoupení podat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedená v kontaktech, případně takové uplatnění práva lze uplatnit i v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Vyplňte formulář „Odstoupení od kupní smlouvy“, který naleznete na konci stránky.
 3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, zásilka nebude převzata.
 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu mimo nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6. Spotřebitel snáší případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
 • převzít objednané zboží,
 • zaplatit za převzaté zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
 • překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.
 1. Prodávající je povinen:
 • dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
 • spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v českém jazyce

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím, jakož i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
 4. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1.listopadu 2018.